FSC en de EU Houtverordening

De EU Houtverordening (EU Timber Regulation - EUTR) trad in werking op 3 maart 2013 ;en verbiedt het “op de markt brengen van illegaal geoogst hout of houtproducten gemaakt uit dergelijk materiaal”.

De verordening verplicht bedrijven die hout of daarvan afgeleide producten als eerste op de EU markt introduceren - de zogenaamde 'operators' - om een ‘zorgvuldigheidssysteem’ te hanteren om zo het risico te minimaliseren dat er illegaal hout of hiervan afgeleide producten op de markt worden gebracht. 

Bedrijven verderop in de handelsketen - de 'traders' - zijn verplicht om systematisch bij te houden wat ze van welke leverancier gekocht hebben en aan wie dit verkocht werd (m.a.w. een soort van traceerbaarheidsysteem).

Logs on truck
WWF Bolivia

Meerwaarde FSC-certificering in kader van de EUTR

Keurmerken zoals FSC zitten niet officieel in deze 'green lane', maar het FSC-systeem biedt wel de nodige elementen om vlot(ter) te kunnen voldoen aan deze wetgeving. FSC Chain of Custody certificering en werken met FSC-gecertificeerde producten kunnen dus een heel concreet en praktisch antwoord bieden op deze wetgeving.

De EU Houtverordening biedt immers uitdrukkelijk mogelijkheden voor het gebruik van 3rd party systemen als risico-beperkende maatregel, mits deze voldoen aan de vereisten zoals bepaald in de regelgeving. Het FSC-systeem voldoet aan deze vereisten, en de argumentatie hiervoor (zie verder) kan door een operator overgenomen worden in hun eigen DDS-procedure.

Merk hierbij uitdrukkelijk op dat:

  • Er ook voor FSC-gecertificeerde producten een DDS uitgevoerd moet worden, én dat de argumentatie waarom FSC-certificering als risico-beperkende maatregel gehanteerd wordt opgenomen is in uw DDS-procedure.
  • Een aantal zaken die vereist worden in de EUTR niet of slechts deel afgedekt worden door FSC-certificering (zie verder).
  • Het uiteraard van groot belang is om FSC-gecertificeerde producten met de juiste garanties op verkoops- en leveringsdocumenten aan te kopen, bij een leverancier die zelf beschikt over een geldig en bedrijfseigen FSC Chain of Custody certificaat (waarbij de gekochte producten ook deel uitmaken van de formele scope van hun certificaat).
  • Alertheid voor mogelijke fouten of fraude in verband met de formele garanties eigen een FSC Chain of Custody certificering blijft aan de orde, en dient een gepaste opvolging te kennen.

Is the EU Timber Regulation (EUTR) relevant for my company?

Certification and the EU Timber Regulation (EUTR)

Due Diligence and the risk-based approach under the EUTR

FSC en de EU Timber Regulation - Factsheet (v2022).pdf
PDF, Size: 1.07MB
Logging truck

Meer informatie & bronnen

  • Verordening EU Nr. 995/2010 - integrale tekst
  • Webpagina 'Verplichtingen voor marktdeelnemers die hout of houtproducten op de markt brengen' van de FOD Leefmilieu
  • Webpagina 'EU Timber Regulation (EUTR) & The EU FLEGT Action Plan' - FSC International