FSC Belgium is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar contacten alsook van bezoekers van onze websites van essentieel belang is. Als organisatie doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze activiteiten voldoen aan relevante wetgeving op Belgisch en Europees niveau. (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten, GDPR EU-directive, …).

Het gebruik (registratie en verwerking) van persoonsgegevens van contacten en websitebezoekers wordt bij FSC België tot een absoluut minimum beperkt, en dit gebeurt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Qua persoonsgegevens beperkt onze organisatie zich doorgaans tot contactgegevens van personen in kader van hun professionele of gelijkgestelde activiteiten.

Deze persoonsgegevens omvatten onder meer volgende gegevens: naam en voornaam en professionele contactgegevens (telefoonnummer, email) van de organisatie waar men actief is. Deze gegevens dienen louter voor intern gebruik en worden enkel ter beschikking gesteld aan/naar derden mits toestemming van de betrokken persoon/organisatie.

Mailings en nieuwsbrieven

FSC Belgium maakt gebruik van mailings naar specifieke doelgroepen, en heeft ook een digitale nieuwsbrief. Iedere ontvangen heeft op elk moment het recht om zich uit te schrijven, en kan dit zelf doen via de ‘uitschrijfoptie’ onderaan de nieuwsbrief/mailing. De gegevens van geregistreerde ontvangers worden niet gedeeld met derden.

Monitoring bezoekersstatistieken websites

Hiernaast kunnen geanonimiseerde gegevens gebruikt worden in kader van het monitoren van verkeerstrafiek i.k.v. onze websites. Deze worden anoniem verwerkt door dienstverleners die zelf een strikt privacy beleid implementeren, en/of waar nodig worden hieromtrent extra overeenkomsten afgesloten.
 

 

Contact met particulieren

Indien natuurlijke personen (particulieren) in contact komen met onze organisatie en werking (bvb via telefonisch contact, emailcontact al dan niet via webforms, …) dan worden hun persoonlijke gegevens met absolute discretie behandeld. Het ‘gebruik’ hiervan beperkt zich enkel tot een direct antwoord of directe reactie. In dit kader worden persoonsgebonden gegeven niet opgeslagen, noch verder verwerkt of gedeeld.

Eenieder heeft steeds de mogelijkheid om inzage te vragen naar uw persoonsgegevens of een correctie van deze gegevens te vragen. Dit kan zowel per brief als via email aan info@fsc.be.